SAWACO - Biểu dương 134 tập thể và cá nhân

Sáng 21-6, Đảng ủy SAWACO tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ CT và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2022.

SAWACO - Biểu dương 134 tập thể và cá nhân - Ảnh 1.

Tập thể và các cá nhân tiêu biểu

Hội nghị nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), kỷ niệm 111 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 5/6/2022), kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (24/5/2005 - 24/5/2022) và kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng Công ty (21/6/2005 - 21/6/2022).

Tham dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Hợi - Phó Trưởng Phòng Khoa Giáo, Ban TGTU; Dương Hồng Nhân – BTĐU, Chủ tịch HĐTV SAWACO; Trần Quang Minh – Phó BTĐU, Tổng Giám đốc SAWACO; Lý Bửu Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ SAWACO… cùng 134 tập thể và cá nhân.

Đồng chí Dương Hồng Nhân cho biết: Qua 1 năm, Đảng bộ SAWACO và các đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để việc "làm theo" tấm gương của Bác trở thành một việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác của mỗi người, được thể hiện qua hành động như tinh thần trách nhiệm, ý thức gắn bó và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để phục vụ khách hàng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thi đua lao động sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc, xây dựng nếp sống văn minh, tu dưỡng rèn luyện lối sống và phong cách làm việc… đang trở thành việc làm hàng ngày, thành lối sống cách mạng và tiêu chí đạo đức tại các đơn vị, góp phần xây dựng nên giá trị, nhân cách cán bộ, đảng viên, người lao động theo những tiêu chí của ngành cấp nước thành phố, đó là: "Cần - Kiệm – Liêm - Chính, Gương mẫu -Trách nhiệm, Năng động - Sáng tạo, Yêu nghề - Thạo việc, Đoàn kết - Nhân ái, Dân chủ - Kỷ cương, Nói đi đôi với Làm".

Lễ biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật nhất, rõ nét nhất giai đoạn 2021 - 2022 cấp Tổng công ty. Có 02 tập thể và 03 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của TP, đó là những tập thể và cá nhân ở các lĩnh vực, có những việc làm thiết thực và hiệu quả hết sức cụ thể.

SAWACO - Biểu dương 134 tập thể và cá nhân - Ảnh 2.

Tập thể và các cá nhân tiêu biểu

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, cần phải được khẩn trương khắc phục như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có lúc còn chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hồ sơ dịch vụ cấp nước của người người dân; công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có nơi chưa mạnh mẽ; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, nể nang, ngại va chạm vẫn còn diễn ra; công tác kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao; công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cấp ủy cơ sở, đơn vị chưa kịp thời, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đồng chí Dương Hồng Nhân đề nghị từng đơn vị và mỗi cá nhân phải phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực, tự cường về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; chủ đề năm 2022 của Ban TVTU "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP HCM" và chủ đề năm của Tổng Công ty "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Đột phá cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng". Tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi hoàn cảnh, phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Thứ ba, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM với việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đẩy nhanh việc triển khai các dự án tự động hóa, ứng dụng CNTT trong công tác dự báo, sản xuất nước sạch; Tăng cường ứng dụng thiết bị thông minh, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, thân thiện môi trường trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước; Đẩy mạnh CCHC để nâng cao chất lượng phục vụ. Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh.

Thứ tư, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 bằng cách xây dựng kế hoạch thực hiện đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ để đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện.

Thứ năm, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 2 đoàn thể xây dựng không gian văn hóa HCM tại đơn vị. Cụ thể, học tập Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các đơn vị. Trong đó tập trung các nội dung trọng tâm như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề ứng dụng CNTT, tự động hóa trong công tác giảm thất thoát nước, quản lý chất lượng nước trên mạng lưới; các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao hình ảnh công nhân ngành cấp nước; các giải pháp đẩy mạnh truyền thông doanh nghiệp kết hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển hình ảnh cũng như xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của công ty. Các cấp ủy cơ sở cần chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị.

Thứ sáu, chú trọng công tác nắm bắt tình hình, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên; duy trì nghiêm túc sinh hoạt tư tưởng chính trị; đề cao cảnh giác trước âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, từ đó tham gia phản bác, đấu tranh lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc. Vận động đảng viên, người lao động thể hiện bản lĩnh, nhận thức chính trị, chủ động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

SAWACO - Biểu dương 134 tập thể và cá nhân - Ảnh 3.

Đoàn dâng hương tại đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Đảng ủy SAWACO đã tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo SAWACO qua các nhiệm kỳ luôn nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành cấp nước Thành phố, Đảng bộ SAWACO. Đoàn đã đến viếng, dâng hương tại đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.


Nhất Tâm

Tin liên quan

Viết bình luận

Đội bóng chuyền Sanvinest Khánh Hòa khẳng định đẳng cấp
27/6/2022 548 1k
Đội bóng chuyền Sanvinest Khánh Hòa đã đạt nhiều thành tích tại Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 Quốc gia được diễn ra từ ngày 23 đến 26-6-2022 tại bãi biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.
VNNF - startup hỗ trợ quản lý tài chính với công nghệ máy học
27/6/2022 548 1k
Công ty TNHH VNNF định hướng cung cấp dịch vụ công nghệ máy học để thực hiện quản lý tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân hoá hiệu quả hơn.
Nam A Bank sẽ sát cánh cùng Top 3 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 trong các hoạt động vì cộng đồng
27/6/2022 548 1k
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) Việt Nam 2022 chính thức khép lại, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc giành vương miện cao quý. Nam A Bank trao tặng 300 triệu đồng và tiếp tục sát cánh cùng tân Hoa hậu trên hành trình mới.
CÚ BẮT TAY XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN - TÀI CHÍNH - CÔNG NGHỆ
27/6/2022 548 1k
Nền tảng Proptech TopenLand xây dựng giải pháp toàn diện cho lĩnh vực bất động sản - tài chính - công nghệ hướng tới giá trị người dùng tương lai với sự đồng hành tư vấn chiến lược từ tập đoàn BCG.
GeneStory - Nền tảng thúc đẩy y học dự phòng cho người Việt thông qua giải mã gen

GeneStory - Nền tảng thúc đẩy y học dự phòng cho người Việt thông qua giải mã gen

Hơn một tháng kể từ khi ra mắt, GeneStory đã và đang tận dụng các thế mạnh sẵn có để nâng cao chuẩn mực chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam và tiệm cận với thế giới thông qua giải mã gen.