• Aeon Việt Nam triển khai sáng kiến cho mượn túi môi trường

    Aeon Việt Nam triển khai sáng kiến cho mượn túi môi trường

    Năm 2022, Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa dùng 1 lần của AEON Việt Nam tiến thêm một bước mới với sáng kiến “Rent a bag” – Cho khách hàng (KH) mượn túi môi trường với sự đồng hành của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE).

    6/16/2022 8:08:02 AM