• Nước mắm từ lòng ái quốc

    Nước mắm từ lòng ái quốc

    Loại nước mắm có thương hiệu lâu đời nhất Việt Nam chính là nước mắm Liên Thành. Sự khởi đầu của thương hiệu này gắn với lòng ái quốc của những con người một lòng vì dân, vì nước.

    8/8/2016 11:04:55 AM