Nghĩa tình Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương

Nghĩa tình Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương

Doanh nghiệp 06:18

Đến nay, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương đã giúp hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, tạo thêm việc làm cho nhiều người khác