• Society Pass công bố mua lại Handycart Việt Nam

    Society Pass công bố mua lại Handycart Việt Nam

    Society Pass mua lại Handycart Việt Nam nhằm gia tăng nhiều giá trị cho hệ sinh thái Sopa, mở rộng các cơ hội phát triển trong ngành F&B và Handycart có thể tận dụng hệ sinh thái tổng hợp của Society Pass tăng cơ hội tiếp cận người dùng mới.

    3/1/2022 3:43:54 PM