Tiền tới lúc cần dùng rồi mới thấy thiếu, người tới lúc nghèo rồi mới biết khó

Tiền tới lúc cần dùng rồi mới thấy thiếu, người tới lúc nghèo rồi mới biết khó

VnMoney 11:43

“Tiền, có thể đem lại cho con người ta thứ quý giá nhất nhất trên đời, đó là, không phải cầu xin người khác.”