• “Sóng” ngắn hạn cổ phiếu mía đường

    “Sóng” ngắn hạn cổ phiếu mía đường

    Về dài hạn, ngành đường vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhưng ngắn hạn trong thời gian sáu tháng, cổ phiếu mía đường có thể nằm trong danh sách những chứng khoán tích cực của thị trường.

    12/18/2015 1:22:58 PM