• Lãng phí chỉ dẫn địa lý

    Lãng phí chỉ dẫn địa lý

    Chỉ dẫn địa lý có thể giúp sản phẩm có giá bán cao gấp 50 lần so với sản phẩm cùng loại trên thị trường nhưng lợi thế này chưa được các đơn vị liên quan trong nước khai thác hiệu quả

    4/5/2018 3:41:00 AM