• Không có ơn mà còn mang họa

    Không có ơn mà còn mang họa

    Chị đồng nghiệp rất khó chịu khiến không ai dám gần vì sợ mang họa vào thân. Chính vì vậy mà khi chị bệnh nằm viện, không ai vô thăm.

    4/4/2015 10:31:00 PM