15/08/2022 07:00

Quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vừa có trọng tâm, trọng điểm vừa phải bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn

Phát biểu trong hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" tại khu vực miền Nam (do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TP HCM tổ chức mới đây), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước.

Phát huy tính năng động, sáng tạo

Đến nay, TP HCM đã tổng kết và ban hành kết luận sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị".

Quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (đứng giữa) trong một lần gặp gỡ doanh nghiệp để nắm bắt tình hình thực tiễn

Theo đó, quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được những kết quả như: Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ TP HCM được đổi mới căn bản; các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố đã phát huy được tính năng động, sáng tạo, góp phần trực tiếp vào sự phát triển mọi mặt của TP HCM.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TP HCM được sắp xếp, củng cố, kiện toàn phù hợp với yêu cầu của tình hình mới theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ; không chồng chéo, trùng lắp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TP HCM - nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp - có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống từng bước được ngăn chặn; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được nâng cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong cách, lề lối làm việc, công tác cải cách hành chính của Đảng, hệ thống chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở TP HCM được đổi mới.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận giữa hệ thống chính trị với nhân dân TP HCM. Đảng bộ TP HCM đã có những đột phá, sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện hiệu quả các mô hình, cơ chế thí điểm, đặc thù trên địa bàn thành phố.

Phải được đồng bộ, liên thông

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một vấn đề toàn diện, xuyên suốt, phải được đồng bộ, liên thông và bảo đảm vận hành thông suốt, có hiệu quả.

Bà Trương Thị Mai nêu rõ đó là quá trình cần tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, đưa những chủ trương vào cuộc sống thông qua đội ngũ cán bộ, thông qua tuyên truyền, qua kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Mỗi giai đoạn có một yêu cầu khác nhau; quá trình đổi mới là quá trình liên tục, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng với sự phát triển của đất nước.

Tại TP HCM, bài học kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã được thành phố tổng kết. Trong đó, những nội dung cơ bản gồm: Quyết liệt, kiên trì trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các nghị quyết của trung ương phù hợp với thực tiễn TP HCM; thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, ngay từ cơ quan lãnh đạo cao nhất của TP HCM đến các tổ chức cơ sở trong hệ thống chính trị. Giữ gìn đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm về những kiến nghị của TP HCM với trung ương; tranh thủ sự đồng tình, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ ngành trung ương và các địa phương, mạnh dạn đề xuất, kiên trì đeo bám, kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù để TP HCM phát triển nhanh, bền vững...

Ngoài ra, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và cán bộ, công chức, đảng viên về vai trò của mỗi tập thể, cá nhân trong việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phải quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các khâu theo đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, đồng thời có kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ tiếp cận chức danh quy hoạch… 

Đổi mới cả việc tổ chức thực hiện

Theo Học viện Chính trị quốc gia TP HCM, một trong những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng nghị quyết và điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, cổ vũ phong trào thi đua, nêu gương những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong thực hiện nghị quyết của Đảng; giới thiệu những mô hình mới, có hiệu quả, dễ nhân rộng... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như bằng thông tin nội bộ, trong tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận, các đoàn thể, qua đội ngũ báo cáo viên, báo chí, các phương tiện thông tin phát thanh - truyền hình, mạng xã hội...

Ngoài ra, còn phải đổi mới việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Cụ thể là xây dựng chương trình hành động: Mỗi thành viên của hệ thống chính trị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành xây dựng đề án, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đồng thời, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan và cá nhân đảng viên trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết; quy định cả nội dung, thời gian, lộ trình thực hiện...

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Tin liên quan

Viết bình luận

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức
26/9/2022 548 1k
Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ nếu cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút không tự nguyện xin từ chức thì sẽ bị xem xét miễn nhiệm
Trước hết, mình phải làm gương
26/9/2022 548 1k
Câu "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" đã xuất hiện khá lâu trong các hoạt động cách mạng ở nước ta.
Nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực nhà nước
19/9/2022 548 1k
Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định tại Đại hội XIII. Đây là khâu đột phá trọng tâm, ưu tiên hàng đầu cho cả giai đoạn 2021-2030.
Nỗ lực học tập để hoàn thiện mình
19/9/2022 548 1k
Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Đức Chinh quan niệm học là để trưởng thành, hòa nhập cuộc sống văn minh và để có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học
Phòng chống tiêu cực: Lưu ý 3 nhóm hành vi

Phòng chống tiêu cực: Lưu ý 3 nhóm hành vi

Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh trọng tâm chỉ đạo của công tác phòng chống tiêu cực là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo...