• Em trai quyền lực sau bầu Đức

    Em trai quyền lực sau bầu Đức

    Dù tất cả anh chị em trong gia đình bầu Đức đều giữ cổ phần tại HAGL, nhưng chỉ có ông Đức và ông Thu là nắm quyền điều hành trong tập đoàn này.

    4/23/2014 10:04:43 AM