• EPS hoàn thành đại tu S4 Nhiệt điện Quảng Ninh

    EPS hoàn thành đại tu S4 Nhiệt điện Quảng Ninh

    Sau gần 60 ngày, Công ty EPS đã hoàn thành gói thầu Đại tu tổ máy số 4 Nhiệt điện Quảng Ninh (công suất 300 MW), bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng công trình trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

    10/22/2021 5:10:52 PM