• Di tích và luật pháp

    Di tích và luật pháp

    Thay vì phải bảo vệ, trong quá trình trùng tu, tại nhiều địa phương, người ta vô tình hoặc cố ý làm hỏng đi những di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc, khảo cổ của ông cha để lại.

    4/20/2022 4:45:00 AM