• Chậm trả lương, có quyền nghỉ việc?

    Chậm trả lương, có quyền nghỉ việc?

    Do công ty thường xuyên trả lương chậm hơn thỏa thuận trong hợp đồng nên tôi xin nghỉ việc. Công ty đồng ý nhưng không giải quyết các chế độ cho tôi, trong đó có tiền thưởng tháng 10-2015...

    1/25/2016 10:37:00 PM