• Không để thiếu điện nuôi trồng thủy sản

    Không để thiếu điện nuôi trồng thủy sản

    Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang triển khai Đề án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung - hạ thế ở các tỉnh ĐBSCL với tổng vốn đầu tư lên đến 2.216 tỉ đồng nhằm cung cấp đủ điện, phục vụ người nuôi trồng thủy sản

    12/8/2016 7:33:20 PM