• Nếu thành phố không có họ...

    Nếu thành phố không có họ...

    Họ là những người yếu thế, đa phần lành tính. Họ là một mảng màu không thể bị xóa mờ, dù đôi khi nhập nhoạng và thường bị lãng quên, trong bức tranh chung của một đô thị lớn bậc nhất...

    12/27/2020 9:00:00 AM