• Xin về lại tỉnh… nghèo!

    Xin về lại tỉnh… nghèo!

    UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn xin ra khỏi nhóm tỉnh có thu nhập cao để được hưởng chính sách như khi chưa điều tiết nguồn thu địa phương về ngân sách trung ương

    8/24/2014 10:50:00 PM