19/04/2021 04:58

Xây dựng văn hóa Đảng từ mỗi đảng viên

Văn hóa là phạm trù vô cùng rộng lớn, bao trùm lên các vấn đề thuộc về giá trị vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử... Như vậy, cũng có thể nói văn hóa Đảng không nằm ngoài sự chi phối, ảnh hưởng của văn hóa nói chung.

Hơn thế nữa, văn hóa Đảng còn giữ vai trò lãnh đạo, định hướng cho mọi thiết chế văn hóa của cả đất nước, bảo đảm phù hợp với truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc, phù hợp tiến trình phát triển của văn hóa nhân loại và văn hóa tiên tiến của thời kỳ đương đại.

Nói đến văn hóa Đảng, trước hết là phải nói về phẩm chất, lối sống đẹp và gương mẫu cần có từ chính mỗi đảng viên, sau đó là từng cơ sở Đảng. Đảng viên không gương mẫu trong công tác, lối sống thì không thể đòi hỏi quần chúng phải nhìn vào đấy để học tập. Muốn thế thì trong sinh hoạt, các cấp ủy cơ sở Đảng phải đặc biệt thường xuyên lưu ý việc này. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình chất lượng đảng viên; kịp thời biểu dương nhân tố điển hình, đồng thời uốn nắn hoặc xử lý đảng viên vi phạm. Những chuyện như chạy "thành tích" hoặc giấu khuyết điểm nhằm để được cấp ủy cấp trên công nhận là chi bộ hoặc Đảng bộ đạt các tiêu chí "trong sạch vững mạnh"… là hành vi rất đáng phê phán trong sinh hoạt Đảng, bởi đây chính là những việc phản văn hóa Đảng!

Đảng ta lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt, bảo đảm cho đất nước phát triển, hướng tới dân giàu, nước mạnh. Đó vừa là mục tiêu vừa là động lực của văn hóa Đảng. Văn hóa Đảng là văn hóa lãnh đạo. Như vậy, biểu dương hay phê bình, tự phê bình trong nội bộ Đảng nếu làm cho đúng thì chính là góp phần đắc lực cho việc xây dựng văn hóa Đảng.

Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: "…Nhận thức về văn hóa, xã hội, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Các lĩnh vực, loại hình, sản phẩm văn hóa phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mới, nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Văn hóa trong chính trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực…".

Như vậy, trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, rất cần thường xuyên đề cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa Đảng, làm cho văn hóa Đảng thật sự thẩm thấu vào tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm của từng đảng viên, trước hết là cấp ủy và người đứng đầu trong các tổ chức, đơn vị, địa phương.

Phải làm sao cho từng đảng viên thấy được trách nhiệm của mình để tự giác rèn luyện, qua đó góp phần vào sự lớn mạnh của chi bộ, Đảng bộ. Có như vậy thì văn hóa Đảng mới có bước chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng được kỳ vọng của quần chúng nhân dân, như định hướng hết sức sâu sắc về văn hóa Đảng đã thể hiện trong các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.


Mặc Sinh (cựu chiến binh TP Đà Nẵng)

Tin liên quan

Viết bình luận

Khen thưởng hướng về người lao động trực tiếp
8 giờ trước 548 1k
Công tác khen thưởng ở TP HCM không ngừng đổi mới, tỉ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp không ngừng tăng, đã tạo động lực thi đua sôi nổi trong nhân dân
Năng động trong vai trò thủ lĩnh
3/5/2021 548 1k
Không chỉ cán bộ lớn tuổi mà các bạn thanh niên cũng cho biết đảng viên trẻ Trần Hoàng Nguyên Vũ là "cánh chim đầu đàn" của phong trào Đoàn với phẩm chất năng động, dám nghĩ, dám làm
Nhìn thấy tham nhũng: Kỷ luật ngay!
26/4/2021 548 1k
Nhiều cán bộ ở Quảng Bình đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm, có trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng và truy tố trước pháp luật
Doanh nghiệp phát triển, có chi bộ đồng hành
19/4/2021 548 1k
Không chỉ phát triển đảng viên hằng năm, Chi bộ Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam còn tham gia vào việc xây dựng chính sách, phúc lợi cho người lao động
17 năm dạy cho trẻ em nghèo

17 năm dạy cho trẻ em nghèo

Hơn 17 năm qua, cứ sập tối là lớp dạy học tình thương cho trẻ em nghèo tại khu dân cư Trường Phúc lại lên đèn. Đó là lớp học mà thầy giáo là thiếu tá biên phòng Nguyễn Văn Tưởng