• Học phí, chất lượng và minh bạch

    Học phí, chất lượng và minh bạch

    Hàng loạt cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) cả trường công và tư nhất tề tăng học phí vào năm học tới. Trong con mắt của nhiều nhà quản lý GDĐH, tăng học phí là một trong các giải pháp then chốt để tăng chất lượng đào tạo trong điều kiện nguồn ngân sách của nhà nước có hạn.

    5/17/2022 8:08:00 AM