• Đòi nợ thuê sắp hết 'đất' lộng hành

    Đòi nợ thuê sắp hết "đất" lộng hành

    Sống trong bất kỳ hình thái kinh tế nào thì xã hội cũng chỉ chấp nhận những loại hình hoạt động hợp pháp, khó chấp nhận kiểu hành xử phi pháp, đứng ngoài vòng pháp luật như dịch vụ đòi nợ thuê

    6/19/2020 9:03:00 AM