• California định đánh thuế tin nhắn

    California định đánh thuế tin nhắn

    Ủy ban Dịch vụ công cộng California (CPUC) vừa đề xuất đánh thuế tin nhắn và dự kiến bỏ phiếu vào ngày 10-1-2019. Nếu được thông qua, người dùng có thể bị truy thu thuế tin nhắn trong 5 năm qua.

    12/15/2018 4:40:00 AM