01/12/2021 08:30

Xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

(NLĐO) - Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp dưới 36 tháng thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung sẽ được cộng dồn để làm cơ sở tính hưởng hỗ trợ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 3818/BHXH-CSXH hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong đó, hướng dẫn nguyên tắc điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ tính mức hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP do xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, gộp sổ BHXH như sau:

**Trường hợp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 36 tháng trở lên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung sẽ được cộng dồn để làm cơ sở tính hưởng hỗ trợ khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn P có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 42 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng và số tháng lẻ được bảo lưu là 6 tháng. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông P được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 8 tháng, như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông P làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là bằng 14 tháng.

- Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp dưới 36 tháng thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung sẽ được cộng dồn để làm cơ sở tính hưởng hỗ trợ khi đáp ứng đủ điều kiện theo nguyên tắc:

Xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 - Ảnh 1.

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp làm cơ sở tinh hưởng mức hỗ trợ = (số tháng đóng đã xét hưởng trợ cấp thất nghiệp + số tháng xác nhận bổ sung) - (số tháng không tương ứng với thời gian đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp + số tháng đóng tương ứng số tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp). Trong đó, cứ 1 tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc 01 tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 12 tháng đóng BHTN.

Trường hợp không được bảo lưu do vi phạm quy định về việc khai báo tìm kiếm việc làm theo quy định của Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì thời gian làm cơ sở tạm tính mức hỗ trợ = (số tháng đóng đã hết hưởng trợ cấp thất nghiệp + Số tháng xác nhận bổ sung) - 36 tháng.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn Q có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 13 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng và ông Q đã hưởng đủ 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hướng trợ cấp thất nghiệp, ông Q được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 7 tháng. Như vậy, ông Q có tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 20 tháng, đã hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nên ông Q có tổng số tháng đóng BHTN làm căn cứ tính hưởng mức hỗ trợ bằng 0 tháng.

Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn R có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 25 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng và ông R đã hưởng đủ 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hướng trợ cấp thất nghiệp, ông R được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 15 tháng. Như vậy, ông R có tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệplà 40 tháng, đã hướng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 36 tháng đóng BHTN nên ông R có số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính hưởng mức hỗ trợ là bằng 04 tháng.

Ví dụ 4: Ông Nguyễn Văn S có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 16 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng. Ông S hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 tháng thì có việc làm, do đó, ông bị chấm dứt hưởngtrợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu 4 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hưởngtrợ cấp thất nghiệp ông được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy ông S có số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tinh hưởng mức hỗ trợ là bằng 16 tháng.

Ví dụ 5: Ông Nguyễn Văn T có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 16 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng. Ông T được hưởng trợ cấp thất nghiệp 2 tháng thì có việc làm, do đó, ông bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu tháng đóng BHTN. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ông T được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, ông T có tổng thời gian đóng BHTN là 28 tháng, đã hưởng 02 tháng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 24 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nên ông T có số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính hưởng mức hỗ trợ là bằng 4 tháng.

Xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 - Ảnh 2.

Ví dụ 6: Bà Bùi Thị V có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 29 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng. Bà V đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ nhất và tháng thứ ba; tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 bà bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp do không thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp bà được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung 08 tháng đóng BHTN. Như vậy, bà V có tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 37 tháng, đã hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng (bao gồm cả đã hưởng và tạm dừng hưởng) tương ứng với 36 tháng đóng BHTN nên bà V có số tháng đóng BHTN để làm căn cứ tính hưởng mức hỗ trợ là bằng 01 tháng.

**Trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 mà được xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiện điều chỉnh lại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp trước khi giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP .

Sau khi đã tính được số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP thì dựa vào bảng dưới đây để xác định mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng TCTN của người lao động

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Tin, ảnh: A.Khánh

Tin liên quan

Viết bình luận

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức từ năm 2024
8/8/2022 548 1k
(NLĐO) - Từ năm 2024, tất cả những người đăng ký tham gia thi tuyển công chức (trừ một số đối tượng) phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
Hợp tác lao động Việt - Hàn rộng mở
8/8/2022 548 1k
Quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã giúp cho con đường hợp tác lao động giữa hai nước rộng mở
Chăm lo cho con CNVC-LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
8/8/2022 548 1k
LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể quận Bình Thạnh tổ chức Ngày hội chăm lo cho con CNVC-LĐ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Có đóng BHXH khi nghỉ thai sản?
8/8/2022 548 1k
Người lao động trong thời gian hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH
Thỏa ước tốt, người lao động hưởng lợi

Thỏa ước tốt, người lao động hưởng lợi

Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người lao động, thúc đẩy việc nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động