• Đi B - Một thời hoa lửa

    Đi B - Một thời hoa lửa

    1.920 hồ sơ, kỷ vật cá nhân của những cán bộ đi B (từ cuối năm 1959-1975) như làm sống lại giai đoạn hào hùng của dân tộc, gắn liền với hàng vạn chàng trai, cô gái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm nào

    9/11/2014 10:22:00 PM